Polityka Prywatności

REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI MOBILNEJ MOJE SUZUKI („REGULAMIN”)

Regulamin został przygotowany przez Suzuki Motor Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 10, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000044662, NIP: 524-030-70-31, kapitał zakładowy: 21.000.000 PLN, posiadającą status dużego przedsiębiorcy („SMP”) i określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej „MOJE SUZUKI” („Aplikacja”) przeznaczonej na kompatybilne przenośne urządzenia elektroniczne („Urządzenia Mobilne”). Postanowienia Regulaminu odnoszą się w szczególności do zasad świadczenia przez SMP usług drogą elektroniczną („Usługi”) na rzecz właściciela pojazdu i/lub silnika zaburtowego Suzuki (łącznie „Produkt Suzuki”), który zainstalował Aplikację na swoim Urządzeniu Mobilnym („Użytkownik Podstawowy”), a także osoby, której Użytkownik Podstawowy udzielił dostępu do Aplikacji („Dodatkowy Użytkownik”, przy czym Użytkownik Podstawowy i Dodatkowy Użytkownik są dalej łącznie zwani „Użytkownikami”), oraz zasad i warunków kontaktu Użytkowników z wybranym Autoryzowanym Punktem Serwisowym Suzuki, który działając w porozumieniu z SMP, oferuje z wykorzystaniem Aplikacji swoje usługi, jako niezależny od SMP przedsiębiorca („Serwis”).

I. Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin określa:
  • rodzaj, zakres i warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez SMP w ramach Aplikacji, w szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług,
  • prawa i obowiązki SMP, Serwisu oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,
  • zasady ochrony Danych Osobowych Użytkowników.
 • SMP świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.
 • Korzystanie z Aplikacji przez Użytkowników wymaga uprzedniego zaakceptowania warunków Regulaminu oraz zobowiązania się do ich przestrzegania. Akceptacja Regulaminu odbywa się podczas pierwszego uruchomienia Aplikacji. Każdorazowa zmiana Regulaminu Aplikacji wymaga akceptacji przez Użytkowników podczas uruchamiania zaktualizowanej wersji Aplikacji, co jest warunkiem dalszego korzystania z Aplikacji.
 • Prosimy pamiętać, iż Aplikacja oprócz tego, iż ma na celu dostarczenie funkcjonalności, które mogą wpłynąć na łatwiejszą/wygodniejszą eksploatację Produktów Suzuki, jest w głównej mierze usługą o charakterze marketingowym. Pobranie, instalacja i korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne, ale związane z dostępem Użytkowników do informacji handlowej, ofert i promocji dotyczących produktów i usług oferowanych przez markę Suzuki, a także informacji o nowościach na rynku oraz ciekawostkach z branży, które mogą zainteresować osobę posiadającą Produkt Suzuki (dalej łącznie zwane także „Informacjami Marketingowymi”). Informacje Marketingowe będą przekazywane Użytkownikom przez SMP i/lub Serwis za pośrednictwem określonych funkcjonalności Aplikacji. Osoby, które nie chcą mieć dostępu do Informacji Marketingowych nie powinny instalować Aplikacji lub powinny zrezygnować z dalszego korzystania z Aplikacji. W zależności od ustawień Urządzenia Mobilnego wybranych przez Użytkowników, niektóre Informacje Marketingowe mogą być Im wysłane poprzez powiadomienia typu „push”. Włączenie/wyłączenie powiadomień „push” zależy od preferencji Użytkowników i ustawień Urządzenia Mobilnego.

II. Instalacja Aplikacji

 • Aby zainstalować Aplikację należy ją pobrać poprzez sklep internetowy Google Play (dla Urządzeń Mobilnych z systemem Android) lub AppStore (dla Urządzeń Mobilnych Apple z systemem IOS). W przypadku wprowadzenia aktualizacji najnowsza wersja Aplikacji będzie dostępna w powyższych sklepach internetowych
 • Pobranie, instalacja i korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne. W związku z pobraniem Aplikacji Użytkownicy mogą ponosić koszty połączenia internetowego.

III. Rejestracja do Aplikacji. Logowanie

 • Korzystanie z funkcjonalności Aplikacji wymaga od Użytkowników jednorazowego zarejestrowania konta („Konto”), przy czym Konto może być utworzone zarówno przez Użytkownika Podstawowego jak i Dodatkowego Użytkownika. Użytkownik Podstawowy może udzielić dostępu do Konta wybranemu przez siebie Dodatkowemu Użytkownikowi poprzez wygenerowanie i przekazanie tej osobie kodu rejestracyjnego. W przypadku, gdy Użytkownik Podstawowy zarejestruje w Aplikacji większą liczbę Produktów Suzuki, udostępnienie Konta Dodatkowemu Użytkownikowi wymaga wygenerowania osobnego kodu rejestracyjnego dla każdego Produktu Suzuki.
 • Rejestracja Kont Użytkowników w Aplikacji następuje podczas pierwszego uruchomienia Aplikacji, przy czym proces rejestracji Kont przebieg częściowo odmiennie dla Użytkownika Podstawowego oraz dla Dodatkowego Użytkownika. Aby zarejestrować Konto:
  • Użytkownik Podstawowy: wypełnia formularz rejestracyjny wskazując w pierwszej kolejności wymagane dane swojego pojazdu („Pojazd”) i/lub silnika (dotyczy silników zaburtowych) („Silnik”), jednorazowy kod rejestracyjny SMS oraz pozostałe wymagane przez formularz dane, a także wskazuje serwis, który wybiera do obsługi swojego Pojazdu i/lub Silnika. W przypadku nieotrzymania kodu rejestracyjnego SMS Użytkownik Podstawowy powinien skontaktować się ze swoim Dealerem Suzuki.
  • Dodatkowy Użytkownik: wypełnia formularz rejestracyjny wskazując w pierwszej kolejności kod rejestracyjny otrzymany od Użytkownika Podstawowego umożliwiający dostęp do Konta, a następnie pozostałe wymagane przez formularz rejestracyjny dane.
 • Jeżeli Użytkownicy tak postanowią poprzez wybranie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym, rejestracja Konta może odbywać się z wykorzystaniem profilów Użytkowników w serwisie Facebook lub Google i wtedy część danych Użytkowników zostanie pobrana przez Aplikację z tych kont, a zatem nie będzie konieczności ich podawania przez Użytkowników w procesie rejestracji Konta.
 • Aplikacja umożliwia integrację Konta z profilami Użytkowników w portalu Facebook lub Google, przy czym taka integracja nie jest konieczna do korzystania z Aplikacji. Integracja może nastąpić w czasie rejestracji Konta lub później. Efektem zintegrowania Aplikacji z profilem Facebook lub Google jest: a) możliwość logowania do Konta za pośrednictwem tych portali; b) pokazywanie w Aplikacji imienia i nazwiska zalogowanych Użytkowników wraz z jego zdjęciem pobranym z Facebook, przy czym dane te pozostają wyłącznie na portalu Facebook i nie są zapisywane w Aplikacji. W momencie zakończenia procesu rejestracji Konta Użytkownicy zawierają z SMP umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji, obejmującą w szczególności: założenie Konta, logowanie do Konta, dostarczanie informacji związanych z Pojazdem i/lub Silnikiem, udostępnienie formularza do kontaktu z Serwisem oraz korzystanie z dostępnych funkcjonalności Aplikacji („Umowa Usług Elektronicznych” lub „Umowa”), co następuje poprzez akceptację niniejszego Regulaminu. Zawierając Umowę Usług Elektronicznych Użytkownicy wyrażają zgodę na przechowywanie na swoich Urządzeniach Mobilnych informacji dotyczących akceptacji Regulaminu oraz innych niezbędnych zgód udzielonych w związku z zawarciem przez Użytkowników Umowy Usług Elektronicznych, a także udzielają dostępu do wprowadzonych do Aplikacji informacji dotyczących Pojazdu i/lub Silnika oraz danych Użytkowników (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, numeru silnika zaburtowego (o ile dotyczy).
 • Użytkownicy będący konsumentami mogą odstąpić od Umowy Usług Elektronicznych w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie dokumentowej lub w formie pisemnej. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od Umowy Usług Elektronicznych stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 • Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji poprzez jej usunięcie z Urządzenia Mobilnego w sposób przewidziany dla danej wersji systemu operacyjnego zainstalowanej na Urządzeniu Mobilnym.
 • Użytkownicy mogą korzystać z Aplikacji po zalogowaniu do swojego Konta, przy czym logowanie odbywa się za pomocą narzędzi dostępnych w Aplikacji, z wykorzystaniem danych dostępowych ustalonych przy rejestracji lub z wykorzystaniem danych dostępowych Użytkowników pochodzących z serwisu Facebook lub Google (w przypadku integracji Konta z profilami na tych serwisach). Zresetowanie hasła do Konta jest możliwe po wybraniu odpowiedniej opcji w Aplikacji i wymaga weryfikacji poprzez podanie kodu weryfikacyjnego przesłanego Użytkownikowi – wedle jego wyboru – wiadomością SMS lub wiadomością e-mail oraz postępowania zgodnie z otrzymanymi instrukcjami.

IV. Licencja

 • Z chwilą zawarcia Umowy Usług Elektronicznych SMP udziela Użytkownikom warunkowej, ograniczonej, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z Aplikacji („Licencja”). Warunkiem możliwości korzystania z Licencji jest przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
 • Licencja jest ograniczona czasowo i zostaje udzielona nie dłużej niż na czas obowiązywania Umowy Usług Elektronicznych.
 • Licencja upoważnia Użytkowników do korzystania z Aplikacji na Urządzeniach Mobilnych Użytkowników, bez prawa do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji:
  • wprowadzanie danych do pamięci Urządzenia Mobilnego,
  • utrwalanie danych w pamięci Urządzenia Mobilnego oraz wyświetlanie w tym Urządzeniu Mobilnym,
  • tymczasowe zwielokrotnianie w pamięci Urządzenia Mobilnego, w zakresie niezbędnym do korzystania z Aplikacji,
  • konfiguracja sprzętowa i programowa Aplikacji niezbędna do korzystania z niej z wykorzystaniem Urządzenia Mobilnego,
  • korzystanie z Aplikacji zgodnie z jej funkcjonalnościami i niniejszym Regulaminem.
 • Naruszenie przez Użytkowników warunków Licencji uprawnia SMP do rozwiązania Umowy Usług Elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym.

V. Funkcjonalności Aplikacji

 • Aplikacja umożliwia Użytkownikom korzystanie z dostępnych funkcjonalności Aplikacji, które mogą obejmować w szczególności:
  • dostęp do Książki Gwarancyjnej Pojazdu i/lub Silnika z możliwością pobrania całości lub części Książki Gwarancyjnej na Urządzenie Mobilne, oraz ewentualnie do innych związanych z Książką Gwarancyjną funkcjonalności i/lub treści,
  • gromadzenie i podgląd historii serwisowej Pojazdu i/lub Silnika,
  • kontakt z wybranym serwisem w celu umówienia naprawy serwisowej (w zależności od wersji Aplikacji),
  • dostęp do Informacji Marketingowych,
  • podgląd wybranych programów oferowanych przez markę Suzuki, w których Użytkow nik uczestniczy, w tym w szczególności programu Service Care, Programu Serwisowego Suzuki oraz Assistance (przy czym podgląd ma charakter jedynie informacyjny),
  • kontakt z SMP lub Serwisem przy pomocy wiadomości, formularza kontaktowego lub wywołanie połączenia z infolinią SMP i/lub Serwisu (w zależności od dostępności funkcjonalności). Przy czym prosimy pamiętać, że za pośrednictwem Aplikacji nie będzie przyjmowana ani obsługiwana jakakolwiek korespondencja Użytkowników związana z reklamacjami lub roszczeniami dotyczącymi Produktów Suzuki, w tym ze zgłoszeniami gwarancyjnymi, ponieważ funkcjonalności Aplikacji nie są przeznaczone i przystosowane do obsługi tego rodzaju korespondencji, w szczególności korespondencja przesyłana przez Aplikację nie jest monitorowana pod kątem zgłoszeń reklamacyjnych. Tego rodzaju korespondencja wysłana za pośrednictwem Aplikacji nie będzie uznana za prawidłowo doręczoną do adresata i nie będzie jej nadany dalszy bieg.
  • możliwość dostępu do wybranych informacji/funkcjonalności dotyczących Programów marki Suzuki, w których Państwo uczestniczycie, w szczególności dotyczących Programu Serwisowego Suzuki, w tym do informacji na temat posiadanej karty i związanych z nią korzyści,
  • możliwość wywołania połączenia z numerem alarmowym 112, numerem alarmowym WOPR lub Assistance, oraz wysłanie zgłoszenia zdarzenia do ubezpieczyciela świadczącego usługę Assistance,
  • możliwe informowanie Użytkowników czy dla Produktu Suzuki zarejestrowanego w Aplikacji trwa akcja przywoławcza, przy czym w każdym przypadku należy bezwzględnie zapoznać się z taką informacją, ponieważ nie musi być ona ponawiana innymi kanałami komunikacji,
  • wyświetlenie informacji o współrzędnych geograficznych wybranych lokalizacji.
 • Wraz z upływem czasu funkcjonalności i zakres działania Aplikacji będą ulegały zmianie, co może obejmować także usunięcie lub dodanie nowych funkcjonalności. Zmiany wprowadzone w ramach danej aktualizacji będą wyszczególnione w opisie tej aktualizacji.

VI. Skutki prawne ustanowienia Dodatkowego Użytkownika

 • Prosimy pamiętać, iż Dodatkowy Użytkownik uzyskuje dostęp do wszystkich funkcjonalności Aplikacji w odniesieniu do Produktu Suzuki, co do którego Użytkownik Podstawowy przekazał mu kod rejestracyjny, z wyłączeniem możliwości dalszego udostępnienia Konta osobom trzecim. Powyższe obejmuje także dostęp do informacji, w tym danych osobowych dostępnych poprzez takie funkcjonalności. Należy także pamiętać, iż takie udostępnienie Konta następuje na żądanie i odpowiedzialność Użytkownika Podstawowego, dlatego SMP ani Serwis nie bierze odpowiedzialności za działania Dodatkowego Użytkownika w ramach Aplikacji, w tym za ewentualne negatywne skutki takich działań dla Użytkownika Podstawowego. Wobec powyższego należy udzielać dostępu do Konta tylko zaufanym osobom oraz bezzwłocznie cofać taki dostęp, jeżeli zdaniem Użytkowania Podstawowego dalsze jego trwanie przestanie być zasadne i/lub może mieć dla niego negatywne konsekwencje. W tym celu Użytkownik Podstawowy powinien cofnąć Dodatkowemu Użytkownikowi upoważnienie do korzystania z Aplikacji przy pomocy przeznaczonej do tego funkcjonalności Aplikacji.
 • Prosimy pamiętać, że udostępnienie Konta Dodatkowemu Użytkownikowi odbywa się na ryzyko, rachunek i odpowiedzialność Użytkownika Podstawowego. Prosimy również pamiętać, że Aplikacja umożliwia zamawianie usług, bez sprawdzania danych osobowych zamawiającego innych niż aktywny status Konta w Aplikacji. Zatem wszystkie usługi zamówione z użyciem Aplikacji są uznawane za zamówione na rachunek i koszt Użytkownika Podstawowego. W konsekwencji powyższego w każdym wypadku za wszelkie należności z tytułu usług zamówionych przy użyciu funkcjonalności Aplikacji, także tych zamówionych przez Dodatkowego Użytkownika, odpowiada Użytkownik Podstawowy. Wobec tego Użytkownik Podstawowy zobowiązany jest do zapewnienia właściwego korzystania z Aplikacji przez Dodatkowego Użytkownika, a w przypadku gdy nie jest to możliwe, do usunięcia Dodatkowego Użytkownika.

VII.Ochrona danych osobowych

 • W zakresie świadczenia Usług administratorem danych osobowych Użytkowników jest SMP. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji Umowy Usług Elektronicznych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w celach („Cele Przetwarzania SMP”): (i) zawarcia i realizacji Umowy Usług Elektronicznych, w tym utworzenie Konta, obsługa Konta, zapewnienie bezpieczeństwa korzystania z Usług, umożliwienie korzystania z funkcjonalności Aplikacji, prowadzenie korespondencji z Użytkownikami w szczególności w celu obsługi zapytań i reklamacji Użytkowników w powyższych sprawach; (ii) nawiązania przez Użytkowników kontaktu z Serwisem z wykorzystaniem Aplikacji i systemów informatycznych SMP; (iii) w przypadku nawiązania kontaktu z Serwisem – nadzór nad procesem realizacji usługi serwisowej zgodnie ze standardami marki Suzuki; (iv) statystycznych w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”).
 • W przypadku, gdy zamówili Państwo realizację usługi serwisowej w Serwisie lub usługę wygenerowania przez Serwis kodów dostępowych do Aplikacji, administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest również wybrany przez Państwa Serwis. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umówienia i realizacji usługi serwisowej i/lub generowania wymaganych kodów. W przypadku zamówienia usługi serwisowej w Serwisie Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Serwis w szczególności w celach realizacji i rozliczenia usługi serwisowej, a także kontaktu i prowadzenia korespondencji we wszystkich sprawach z tym związanych, a w przypadku zamówienia usługi generowania kodów, dla celów jej realizacji („Cele Przetwarzania Serwisu”).
 • Ponadto dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane przez SMP i/lub Serwis w celach marketingowych wskazanych w Regulaminie i/lub jeżeli podstawą prawną takiego przetwarzania są dozwolone, prawnie uzasadnione interesy administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
 • Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że korzystanie z funkcjonalności, o której mowa w punkcie V pkt 1 c) Regulaminu (możliwość umówienia wizyty serwisowej w Serwisie) oraz w punkcie V pkt 1 h) Regulaminu (wysłanie zgłoszenia zdarzenia do ubezpieczyciela świadczącego usługę Assistance) może wiązać się z przekazaniem danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim, w szczególności odpowiednio Serwisowi (każdorazowo przez Państwa wybranemu) oraz ubezpieczycielowi świadczącemu usługę Assistance. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na takie przekazanie danych osobowych, prosimy o nie instalowanie Aplikacji lub o niekorzystanie z tych funkcjonalności. Ponadto, korzystanie z funkcjonalności, o której mowa w punkcie V pkt. 1 e) Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika Podstawowego zgody na dostęp przez Aplikację do informacji o statusie ubezpieczenia Pojazdu Użytkownika Podstawowego.
 • Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji Celów Przetwarzania SMP oraz Celów Przetwarzania Serwisu. Następnie dane Użytkowników będą przechowywane przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa, w tym przepisami podatkowymi oraz przepisami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być zewnętrzni dostawcy usług (np. dostawcy usług IT lub usług call center, podmioty świadczące usługi zamawiane/oferowane poprzez Aplikacje, doradcy prawni, doradcy finansowi) w zakresie w jakim biorą udział w realizacji Celów Przetwarzania SMP oraz Celów Przetwarzania Serwisu, a także obsługi informatycznej procesów przesyłania i przechowywania Państwa danych osobowych.
 • W przypadku działań marketingowych odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być autoryzowani dealerzy lub autoryzowane stacje obsługi Suzuki, domy mediowe, agencje reklamowe, podmioty świadczące usługi marketingowe w zakresie w jakim biorą udział w działaniach marketingowych Suzuki.
 • Użytkownicy mają prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez SMP Użytkownicy mogą przesłać wiadomość na adres: dane.osobowe@suzuki.com.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych SMP: inspektor@suzuki.com.pl.
 • W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Serwis Użytkownicy mogą przesłać wiadomość na adres udostępniony w tym celu przez Serwis.
 • Podstawę przetwarzania danych osobowych Użytkowników, w zależności od sytuacji stanowi art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO.
 • W razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, Użytkownicy mają prawo wniesienia skargi do UODO.

VIII. Postanowienia końcowe

 • Umowa Usług Elektronicznych podlega przepisom prawa polskiego. W przypadku Użytkowników nie będących konsumentami wszelkie spory dotyczące jej zawarcia, wykonania i/lub interpretacji będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby SMP.
 • W zakresie w jakim wynika to z przepisu art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie, które na mocy szczegółowych odesłań odnoszą się do konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej Umowę, która jest bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą tej osoby.
 • Założeniem SMP jest ciągły rozwój Aplikacji, w tym wprowadzanie nowych funkcjonalności, co może pociągać za sobą konieczność wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wobec tego SMP jest uprawnione do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu. SMP poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu poprzez bezpośrednie poinformowanie Użytkowników drogą elektroniczną na podany przez niego adres poczty elektronicznej i/lub przez Aplikację. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 14 dni od momentu poinformowania Użytkowników. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Użytkownicy mogą rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym poprzez przesłanie SMP oświadczenia o rozwiązaniu Umowy w formie dokumentowej.
 • SMP nie przewiduje specjalnego trybu rozpatrywania ewentualnych reklamacji konsumentów. Odpowiedzialność SMP względem Użytkowników będących konsumentami oparta jest na obowiązujących przepisach prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. Wszelkie roszczenia związane z ewentualnym niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy powinny być zgłaszane pisemnie lub w formie dokumentowej w terminach i w sposób wymagany odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego. W przypadku wystąpienia sporu, Użytkownicy będący konsumentami, którzy zamierzają dojść do pozasądowego porozumienia z SMP, mogą oddać spór pod rozstrzygnięcie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (SPSK) działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, poprzez złożenie stosownego wniosku na formularzu dostępnym we właściwym SPSK lub na stronach Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 • SMP jako dostawca usług świadczonych za pomocą Aplikacji nie jest częścią ewentualnych umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i Serwisem. SMP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowania Użytkowników i Serwisu w ramach Aplikacji ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych z wykorzystaniem Aplikacji, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników, Serwis oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. SMP w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub terminowość usług świadczonych przez Serwis, zdolność Serwisu do prawidłowego wykonania usługi, wypłacalność Użytkowników, a także prawdziwość i rzetelność informacji oraz innych treści podawanych/przekazywanych przez Serwis Użytkownikom w ramach Aplikacji. Ponadto w przypadku korzystania z funkcjonalności Aplikacji, które służą ułatwianiu kontaktu Użytkowników z Podmiotami trzecimi, np. poprzez umożliwienie wywołania połączenia z numerem alarmowym WOPR lub Assistance, SMP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania i/lub zaniechania takich podmiotów trzecich, chyba że taka odpowiedzialność wynika z odrębnych umów zawartych pomiędzy Klientem a SMP.
 • W celu uniknięcia wątpliwości potwierdza się, że korzystanie z Aplikacji możliwe jest na kompatybilnych Urządzeniach Mobilnych spełniających minimalne wymagania techniczne zawarte w opisie Aplikacji dostępnym Użytkownikom we właściwym sklepie przed pobraniem Aplikacji.
 • Wspieranie i rozwój Aplikacji jest prawem a nie obowiązkiem SMP. W celu uniknięcia wątpliwości potwierdza się, że SMP nie ma obowiązku aktualizowania Aplikacji, w szczególności poprzez dostosowanie ich do zmieniających się systemów operacyjnych Urządzeń Mobilnych.
 • Zarówno Użytkownicy jak i SMP mogą w każdym czasie zrezygnować z Usług, w tym z dostępu do Aplikacji. W szczególności, Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Usług poprzez odinstalowanie Aplikacji. Aby usunąć Konto - co będzie skutkowało rozwiązaniem Umowy - należy wybrać odpowiednią opcję w zakładce „Moje Konto” oraz postępować zgodnie z otrzymywanymi instrukcjami. Analogicznie SMP ma prawo zrezygnować ze świadczenia Usług na rzecz Użytkowników poprzez czasowe zawieszenie lub definitywne zablokowanie dostępu do Aplikacji. Z ważnych przyczyn, tj. w przypadku braku przestrzegania niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, może to nastąpić w trybie natychmiastowym. W pozostałych wypadkach SMP zastosuje rozwiązanie Umowy z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od daty powiadomienia Użytkownika o takim rozwiązaniu, w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego powiadomienia w Aplikacji.